Sprzedaż zagranicznych winiet na terytorium Polski IBPP4/4512-80/15/EK

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji z dnia 14 maja 2015 r. nr IBPP4/4512-80/15/EK rozstrzygnął, czy sprzedaż winiet zagranicznych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy powinna być ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej ich sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Z pytaniem do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży winiet uprawniających do poruszania się po drogach poza terenem Polski (Austria, Czechy, Słowacja). Podatnik zamierza dokonywać zakupu tych winiet za granicą. Następnie będzie je sprzedawał w punkcie przygranicznym na terenie Polski. Zyskiem ze sprzedaży będzie różnica pomiędzy wartością sprzedanych winiet a ich zakupem.

Podatnik zadał pytanie, czy wykonywane czynności będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy po przekroczeniu obowiązujących limitów w przypadku sprzedaży dla osób fizycznych będzie zobowiązany do ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Zdaniem Podatnika winieta nie jest ani towarem, ani usługą, dlatego sprzedaż winiet zagranicznych (kart opłaty drogowej) nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i po przekroczeniu limitu obrotów nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem VAT wykonywanych przez niego czynności. W związku z powyższym, nie będzie również obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej w przypadku sprzedaży dla osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Podatnika za:
 
nieprawidłowe – w zakresie uznania, że sprzedaż winiet zagranicznych nie jest sprzedażą usługi (prawa) przejazdu po określonych drogach,
prawidłowe – w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży ww. usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Organ wskazał, że w zgodnie z w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:
 
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
eksport towarów;
import towarów na terytorium kraju;
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Powyższy przepis wprowadza powszechność opodatkowania podatkiem VAT ww. czynności.
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:
 
przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi
- art. 8 ust. 2a ustawy.
Należy zauważyć, że pojęcie usługi zostało zdefiniowane bardzo szeroko. Taka konstrukcja definicji usług pozwala na objęcie zakresem przedmiotowym podatku VAT wszelkich transakcji wykonywanych w ramach działalności gospodarczej. Powyższa definicja jest niewątpliwie szersza niż zakres tego pojęcia w potocznym jego rozumieniu. Definicja ta obejmuje bowiem nie tylko transakcje polegające na wykonaniu czynności przez usługodawcę, ale również szereg transakcji niewymagających aktywnego działania usługodawcy. Za świadczenie usług uznaje się równie odsprzedaż zakupionych usług.

Natomiast przepis art. 8 ust. 2a reguluje sytuacje, w których podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, nie wykonuje samodzielnie usług, ale „odsprzedaje” je we własnym imieniu nabywcy. Warunkiem zastosowania tego przepisu jest działanie przez podatnika we własnym imieniu. W związku z tym podmiot, który jest „rzeczywistym wykonawcą” danej usługi, nie musi mieć świadomości, kto jest beneficjentem tej usługi. Ww. przepis wprowadza fikcję prawną, w której podmiot, który kupuje i odprzedaje usługę, jest uważany za podmiot, który jest nabywcą tej usługi i świadczącym tę usługę.

W świetle powyższego ze strony Podatnika niewątpliwie nastąpi świadczenie usług na rzecz innych osób (podmiotów). W tym przypadku Podatnik zakupuje winiety zagraniczne od podmiotów spoza terytorium kraju i odsprzedaje je ostatecznym klientom.

Organ nie zgodził się z Podatnikiem, że sprzedaż winiety czyli prawa do przejazdu po określonych drogach, w okolicznościach przedstawionych we wniosku, nie stanowi usługi. Dlatego sprzedaż winiet zagranicznych na gruncie podatku VAT należy traktować jako świadczenie usługi.

W przypadku świadczenia usług istotnym, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Zgodnie z art. 28e ustawy, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Z powyższej regulacji prawnej wynika, że o miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy. Zasada ta ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania, co do miejsca jej położenia.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że sprzedaż winiet zagranicznych jest sprzedażą usługi prawa przejazdu po ściśle określonych drogach, tj. prawa dostępu korzystania (użytkowania) konkretnej nieruchomości (drogi). Zatem w odniesieniu do powyższych przepisów w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie art. 28e.

W związku z powyższym, miejscem świadczenia i opodatkowania nabywanej przez Podatnika, a następnie odsprzedawanej usługi, tj. prawa przejazdu po określonych drogach (które znajdują się poza terytorium Polski) – w myśl ww. art. 28e ustawy – jest miejsce na terenie którego położona jest nieruchomość. Zatem usługa sprzedaży prawa przejazdu po określonych drogach - poza terytorium kraju - nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z ust. 1 art. 111 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do opisu zawartego we wniosku oraz ww. przepisów, należy wskazać, że Podatnik świadcząc usługi związane z nieruchomościami położnymi poza terytorium Polski nie rozlicza w kraju podatku VAT. Czynności takie są neutralne w zakresie polskiego podatku VAT, nie wlicza się ich do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. W przypadku, gdy miejscem świadczenia usług sprzedaży winiet będzie terytorium UE lub kraju trzeciego, Podatnik nie będzie obowiązany ewidencjonować tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, bowiem nie będzie świadczył odpłatnie usług których miejscem świadczenia i opodatkowania jest terytorium kraju.

Winiety online mozesz zakupic na stronach serwisow oferujacych w Polsce sprzedaz winiet:

Winieta Stowarzyszenie Winieciarzy https://www.winieta.org
Winiety Stowarzyszenie https://www.winiety.org
Winiety drogowe https://www.winietydrogowe.pl
Winiety zagraniczne https://www.winietyzagraniczne.pl
WIniety zakup: https://www.winietyzakup.pl
Winieta Online https://www.winieta-online.pl
Winieta Czechy https://www.winietaczechy.pl
WInieta Słowacja https://www.winietaslowacja.pl
Winieta Austria https://www.winietaaustria.pl
Winieta Węgry https://www.winietawegry.pl
Winieta Bułgaria https://www.winietabulgaria.pl
Winieta Rumunia https://www.winietarumunia.pl
Winieta Szwajcaria https://www.winietaszwajcaria.pl
Opłaty autostradowe https://www.oplatyautostradowe.pl
Winiety Austria https://vignette-at.com
Winiety Czechy https://vignette-cz.com
Winiety Słowacja https://vignette-sk.com
WIniety Bułgaria https://vignette-bg.com
Winiety Rumunia https://vignette-ro.comhttps://vignette-ro.com
Winiety Węgry https://vignette-hu.com